خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - جاده هاراد (جاده ای که از ایتیلین به سمت جنوب ادامه می یافت)

جاده هاراد (جاده ای که از ایتیلین به سمت جنوب ادامه می یافت)

جاده ای طولانی که از میان ایتیلین و گدارهای رود پوروس به سوی جنوب گوندور و سرزمینهای ناشناخته هاراد ادامه می یافت.

درباره اله سار