آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هاما (دربان کاخ تئودن)

هاما (دربان کاخ تئودن)

از مردان روهان، دربان مدوسلد، کاخ تئودن شاه روهان و فرمانده گارد پادشاه. او در نبرد گودی هلم کشته شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...