خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هاما دربان کاخ تئودن

هاما دربان کاخ تئودن

از مردان روهان، دربان مدوسلد، کاخ تئودن شاه روهان و فرمانده گارد پادشاه. او در نبرد گودی هلم کشته شد.

درباره اله سار