آخرین مقالات فرهنگنامه

نیم اورک

عهد: نامعلوم. اولین بار در سالهای پایانی دوران سوم مشاهده شدند
مکان: در آیزنگارد در جنوب کوههای مه آلود ایجاد شدند
اصلیت: توسط سارومان به وجود آمدند
نژاد: مخلوطی از انسان و اورک
نامهای دیگر: گابلین-انسان. البته این نام به دسته خاصی از این گروه اطلاق میگردد

موجوداتی که از اختلاط نژاد انسان و اورک، توسط سارومان جادوگر در استحکامات آیزنگارد به وجود آمدند. آنها هم به مانند “اوروک-های” های سارون میتوانستند نور خورشید را تحمل کنند. دسته ای از آنها که بیشتر شبیه انسانها بودند و شاید به شیوه های کمی متفاوت به وجود آمده بودند، گابلین-انسان نامیده میشدند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...