خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - الروند و الروس نیم الف (فرزندان ائارندیل)

الروند و الروس نیم الف (فرزندان ائارندیل)

لقبی برای الروند و الروس که ترجمه ای است از واژه الفی پره دهیل. پدر آنها ائارندیل و مادرشان الوینگ، از آمیزش نژاد انسانها و الفها به وجود آمده بودند.

درباره اله سار