خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالت (بنیانگذار خاندان هالت)

هالت (بنیانگذار خاندان هالت)

دختر هالداد از هالادین؛ پس از کشته شدن پدر و برادر دو قلویش هالدار، هالت رهبری مردم هالادین را بر عهده گرفت و دسته بزرگی از آنها را به جنگل برتیل کوچاند. در زمان او بود که هالادین به مردم هالت مشهور شدند.

درباره اله سار