خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هالباراد (خویشاوند آراگورن)

هالباراد (خویشاوند آراگورن)

یکی از تکاورهای سرزمین های شمالی. در زمان نبرد حلقه، او به یاری خویشاوندش آراگورن به جنوب تاخت و در نبرد پله نور کشته شد.

درباره اله سار