آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هادور اهل گوندور (هفتمین کارگزار حکمران گوندور)

هادور اهل گوندور (هفتمین کارگزار حکمران گوندور)

هفتمین کارگزار حکمران گوندور که کارگزاری را از پدرش، تورین اول به ارث برد و به همین ترتیب هم آنرا به پسرش باراهیر سپرد. در این دوره زمانی چنین بین کارگزاران گوندور مرسوم بود که نامهای خود و فرزندانشان را از اسامی قهرمانان دوران اول انتخاب نمایند. این رسم تا پنج نسل پس از هادور نیز ادامه یافت یعنی تا زمان بورومیر کارگزار. نام خود هادور از نام هادورلوریندول، فرمانروای باستانی دور-لومین گرفته شده بود. اطلاعات کمی از دوران حکمروایی هادور ثبت شده است. در سیصدمین سال شروع سالشماری کارگزاران که توسط جد هادور، ماردیل بنیان گذاشته شده بود، هادور به قصد تنظیم تقویم و بهتر نمودن دقت آن یک روز به سال اضافه نمود. هادور در دوران “صلح توأم با انتظار” حکومت نمود و چندان مجبور نبود تا افکار خود را با جنگ مغشوش نماید، حال آنکه پسینیان او چنین خوش اقبال نبودند. هادور به مدت صد و هفده سال بر گوندور حکمرانی کرد و پسرش باراهیر پس از او حکومت را در دست گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...