خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گونداباد (پایتخت اورک‌های شمالی)

گونداباد (پایتخت اورک‌های شمالی)

کوهستانی در مجاورت قسمت‌های شمالی کوهستان مه آلود و کوهستان خاکستری که اورک‌های شمال آن را به عنوان پایتخت برگزیده بودند.

یادداشت‌ها:

در کتاب تاریخچه هابیت، جان دی. رِیتلیف گمان می‌زند که این نام در اصل از زبان الفی نشأت گرفته است و شاید بتوان آن را چیزی مانند «تقاطع‌گاهِ صخره‌ها» تفسیر کرد (احتمالاً با توجه به این موضوع که این کوه واقع در نقطۀ پیوند کوهستان خاکستری و مه‌آلود است). هرچند در کارهای مؤخر، تالکین صریحاً نام را در ارتباط با زبان دورفی، خوزدول دانست، اما هیچ تفسیری در خصوصش در آن زبان ارائه نداد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...