خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گرور (مؤسس قلمروی دورفی در تپه‌های آهن)

گرور (مؤسس قلمروی دورفی در تپه‌های آهن)

گرور در آخرین سالی که دورف‌های خاندان دورین در کوهستان خاکستری به دردسر افتادند در آنجا زاده شد. اون جوانترین پسر میان سه پسرِ شاه داین اول بود، شاه داین رهبر مردمان دورین در طول نبردهایشان با اژدهایان شمالِ دور بود. وقتی گرور فقط بیست و شش سال سن داشت، اژدهایی سرددم به تالارهای داین هجوم برد و شاه و دومین پسرش فرور را کشت.

دو برادر باقی‌مانده به این نتیجه رسیدند که همراه با مردمانش بگریزند و جایی دیگر را برای سکونت انتخاب کنند. برادر بزرگتر، ترور که پادشاهی را به ارث برده بود مردمانش را دوباره به اره‌بور در شرق هدایت کرد. برادر کوچکتر گرور باز هم مسیر شرق را ادامه داد تا به تپه‌های آهن رسید، و در آنجا قلمروی خودش را بنا نهاد.

گرور در طول فرمانرواییش اتفاقات ناگوار بسیاری را دید. اسماگ اژدها، قلمروی برادرش ترور را به ویرانی کشید، و پسر و جانشین گرور، ناین در نبرد ناندوهیریون کشته شد. پادشاهی گرور در عوض به نوه‌اش داین پاآهنین رسید. سال‌ها بعد در نبرد پنج سپاه، آخرین وارث مستقیم ترور، تورین سپربلوط هم از دست رفت. داین پادشاهی برین خاندان دورین را به ارث برد، عنوانی که از آن پس همراه با اعقاب گرور به کار برده شد.

گرور برای دویست و پانزده سال بر دورف‌های تپه‌های آهن حکم راند، و نوه‌اش داین پس از او جانشینش شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...