خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گریندوال (یک بارانداز بر روی ویتی‌ویندل)

گریندوال (یک بارانداز بر روی ویتی‌ویندل)

یک بارانداز کوچک که توسط هابیت‌های اطراف هی‌سند و برره‌دون استفاده می‌شد. مکان آن ساحل شمالی ویتی‌ویندل بود، دقیقاً پیش از آنکه رودخانه در گوشۀ جنوبی جنگل قدیمی به برندی‌واین بپیوندد. بخاطر بیرون بودن بارانداز از محافظت پرچین گیاهی، بارانداز توسط یک حصار قدرتمند که به سمت رودخانه امتداد می‌یافت محافظت می‌شد. (نام پیشین «گریند» بود، با توجه به نام «گریندوال»). بر طبق شعر «بامبادیل به قایقرانی می‌رود»، تام بامبادیل به پایین ویتی‌ویندل سفر کرد و حداقل یکبار قایق خود را در گریندوال لنگر انداخت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...