خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گریم‌بولد اهل فولد غربی (فرمانده‌ای شجاع از روهیریم)

گریم‌بولد اهل فولد غربی (فرمانده‌ای شجاع از روهیریم)

فرمانده‌ای اهل روهان که در هر دو نبرد گدارهای آیزن و میدان‌های په‌له‌نور جنگید و در نبرد دوم به کشته شد.

یادداشت‌ها:

در نوشته‌های مربوط به سرمنشاء نام گریم‌اسلید (موطن گریم‌بولد)، تالکین پیشنهاد می‌کند که یک قسمت از آن برگرفته شده از نام شخصیِ گریم است. بنابراین منطقی است که آن شخصیت تاریخی را یکی از اجداد گریم‌بولد بدانیم، و همچنین نام گریم‌بولد را نیز برگرفته از نام آن جد است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...