خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گورتول (ژنده‌‌‌خود، نامی که تورین بر خود نهاده بود)

گورتول (ژنده‌‌‌خود، نامی که تورین بر خود نهاده بود)

تورین القاب زیادی داشت که ژنده‌‌‌خود یکی از آن ها بود، منصوب شده توسط وی به عنوان فرمانده دور-کوئارتول در اشاره به اژدهاخود متعلق به دور-لومین.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...