آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گوندور (پادشاهی جنوبی دونه‌داین)

گوندور (پادشاهی جنوبی دونه‌داین)

یکی از دو پادشاهی بزرگ انسان‌ها که پس از سقوط نومه‌نوردر سرزمین میانه توسط الندیل بنیان نهاده شدند که دیگری پادشاهی آرنور در شمال بود. در ابتدا فرزندان الندیل، ایسیلدور و آناریون با یکدیگر  بر گوندور فرمان می‌راندند. الندیل و آناریون هر دو در محاصره‌ی باراد-دور و ایسیلدور اندکی پس از آن در مصیبت دشت‌های گلادن کشته شدند و به این ترتیب پادشاهی گوندور به ملندیل پسر آناریون رسید. بدین گونه پادشاهان گوندور برای نسل‌های متمادی تا زمان ائارنور از اعقاب آناریون بودند.

وقتی ائارنور در سال ۲۰۵۰ دوران سوم در میناس مورگول ناپدید شد، ماردیل ورونوه، کارگزار شاه فرمانروایی گوندور را در دست گرفت. مرگ ائارنور قطعی نبود، به همین دلیل ماردیل و کارگزارانی که در پی او آمدند عهد می‌بستند که تا بازگشت شاه حکومت را در دست داشته باشند. برخلاف انتظار، این واقعه نزدیک به هزار سال بعد در سال ۳۰۱۹ دوران سوم رخ داد، یعنی هنگامی که آراگورن دوم اله‌سار، نواده‌ی راستین ایسیلدور، برادر ارشد آناریون، تاج پادشاهی را باز پس گرفت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

Mouth of Sauron Concept Art by John Howe

زبان سائورون (نایب برج باراد-دور)

تاریخ: متولد شده پیش از ۲۹۵۱ دوران سوم. در قید حیات تا ۳۰۱۹ دوران سوم.(احتمالا ...