خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلوره دل (دختر هادور زرین سر)

گلوره دل (دختر هادور زرین سر)

دخت هادور لوریندول، او با هالدیر اهل هالادین پیوند زناشویی بست.

درباره اله سار