خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلمسکرافو (غارهای درخشان)

گلمسکرافو (غارهای درخشان)

نامی روهیریم برای غارهای درخشانی که در پشت گودی هلم و در کوه های سفید قرار داشتند و بیشتر به نام های: «غارهای درخشان» و یا (در الفی) «آگلاروند» شهرت داشتند. گلمسکرافو یک نام انگلیسی قدیمی است و به معنی «غارهای تابان» که به درخشندگی زیبای آنها اشاره دارد، می باشد. در طول جنگهای حلقه، گیملی شیفته این غارها شد و پس از جنگ، به همراه گروهی از دورفها، مهاجر نشینی در آنجا درست کرد و عنوان «ارباب غارهای درخشان» را کسب کرد.

درباره اله سار