خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - قان بوری قان (رئیس ووس های جنگل درادان)

قان بوری قان (رئیس ووس های جنگل درادان)

رئیس ووس های جنگل درادان در زمان جنگ حلقه. او به سواران روهان کمک کرد تا به جنگ پلنور برسند.

درباره اله سار