نجیب (لقب استه)

لقبی که به استه داده شده است. یکی از ۷ والیر یا ملکه های والار . همسر لورین ، آورنده‌ی رؤیاها . نیروی استه شفا بخشی بود و درماندگی را درمان می کرد. (چیزی که بدون شک به سلطنت خواب و رؤیاهای خود لورین مربوط است.) خاکستری می پوشید . او در طول روز ، در جزیره ای در دریاچه‌ی لورین ، درون باغ های لورین می خوابید. او آرامش و راحتی را برای همه و حتی برای خود والار به ارمغان می آورد.