خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - دروازه‌ی مردگان (دروازه ای که به قسمت زیرین کوهستان ارواح منتهی می شد)

دروازه‌ی مردگان (دروازه ای که به قسمت زیرین کوهستان ارواح منتهی می شد)

تاقی سیاه و شوم که از جاده ای که به مسیر های مردگان در زیر دویموربرگ، کوهستان ارواح می‌رسید، محافظت می کرد. اشباح عهد شکنان بعد از آن که به خاطر وفا نکردن به عهدشان، به نفرین ایزیلدور گرفتار شدند، آن گذرگاه ها را به تسخیر خود درآوردند. در تمام دوره‌ی سوم ، دروازه بر روی انسان های فانی بسته شد. در تمام آن دوران تنها یک نفر جرات کرد که از آن مسیر عبور کند. او بالدور از روهان بود که از آن پس ناپدید شد. تنها در پایان دوره‌ی سوم  ، همان طور که در پیشگویی ها آمده بود ، آراگورن توانست از آن مسیر عبور کند و به مرده ها اجازه دهد که به پیمانشان عمل کنند. تالکین قصد نداشت در کتاب ارباب حلقه ها از اصطلاح دروازه‌ی مردگان استفاده کند. و آن را به در مردگان تصحیح کرده بود. اما این تغییر تا سالها بعد در این کتاب اعمال نشد. بنابراین در ویرایش های اولیه‌ی این کتاب، به جای اصطلاح “در مردگان” ، “دروازه‌ی مردگان” قرار داشت.

درباره اله سار