خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گاردنر (فرزندان سم گمجی باغبان)

گاردنر (فرزندان سم گمجی باغبان)

خانواده ا‌ی هابیت که از اولاد سم گمجی هستند. نامشان را از شهرتشان ، باغبان و به خصوص دوباره آباد کردن شایر پس از جنگ حلقه  گرفته اند. باغبانان در دوره‌ی چهارم ، تبدیل به یکی از مهمترین خانواده ها در شایر شدند. اما در مورد خصوصیات آنها اطلاعات بسیار کمی در اختیار داریم. چیزی که قابل توجه است ، تاثیر پیوسته‌ی آنها در امور هابیت های شایر است. این حاکی از آن است که شاید بعضی از اعضا به عنوان مایورها راه جدشان سم وایز را ادامه داده اند.

چگونگی تاسیس خانواده‌ی گاردنر کمی مبهم است . بدون شک سم وایز خودش مؤسس این خانواده بوده است. او یک بار (در دوره‌ی کهن سالی اش) سم باغبان نامیده شد. چیزی که ثابت می کند سم خودش این نام را به جای گمجی برگزیده است. به عبارت دیگر ، شجره نامه‌ی او نشان می دهد که تنها یکی از فرزندانش ، یعنی فرزند بزرگش فرودو ، این نام را بر خود نهاده است.

بنابراین به نظر میرسد که او شاخه‌ی باغبانان را تاسیس کرده است. چیزی که نا معلوم است آن است که آیا فرودو تنها باغبان در میان ۱۳ فرزند سم بوده است یا خیر . یا اینکه آیا دیگر برادران و خواهرانش از این نام استفاده کرده اند یا نه.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...