خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گمجی (خانواده ا‌ی هابیت از روستای گمویچ)

گمجی (خانواده ا‌ی هابیت از روستای گمویچ)

یکی از خانواده های قدیمی شایر . در اصل ، این نام از روستای گمویچ گرفته شده است. سم وایز گمجی یکی از یاران حلقه ، مشهور ترین عضو این خانواده است . از او دو خانواده‌ی دیگر یعنی فربرن ها و باغبان ها بوجود آمدند.

درباره اله سار