گلمد (پدر گریما)

طبق گفته های گندالف. گلمد پدر گریما بود. مشاور تئودن ، پادشاه روهان . تالکین تنها یک بار و آن هم بسیار گذرا از او یاد کرده است. بنابراین تقریبا هیچ گونه اطلاعاتی در مورد او موجود نیست. ظاهرا نام او از lewd (هرزه) یا wanton (سرکش) گرفته شده است.