خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گالاتیلیون (درخت سفید تیریون)

گالاتیلیون (درخت سفید تیریون)

درخت سفیدی که توسط یاوانا برای الفهای شهر تیریون ساخته شد. در حقیقت نهالی از کله بورن، درخت سفید تول اره سئا، جد تمام درختهای سفید نومه نور و سر زمین میانه بود.

درباره اله سار