خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گالاتیل (برادر کلبورن)

گالاتیل (برادر کلبورن)

از نسل المو (برادر تینگول) و برادر کلبورن ارباب لورین است. دخترش نیملوت، دیور وارث تینگول را به شوهری برگزید و بنابراین گالاتیل از اجداد دور الروند و آراگورن است.

درباره اله سار