خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گابیلگاتول (استحکامات دورفها)

گابیلگاتول (استحکامات دورفها)

دژ مستحکم دورفها که در نزدیکی کوه دولمد در کوهستان آبی قرار داشت و معمولا به نام الفی اش یعنی به لگاست شناخته می شد.

درباره اله سار