خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دون‌لندی‌ها (دشمنان قدیمی روهیریم)

دون‌لندی‌ها (دشمنان قدیمی روهیریم)

مردان وحشی که در دوره‌ی سوم، در دون‌لند، مناطق جنوبی اریادور، زندگی می‌کردند و دشمنان قسم‌خورده‌ی روهیریم به شمار می‌رفتند.

نکته:

۱-می‌دانیم که دون‌لند زمانی در سال‌های تاریک دوره‌ی دوم بنا نهاده شد ولی جزئیات سکنای اولین دون‌لندی‌ها در آن سرزمین به ما نرسیده است.

درباره اله سار