آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دونه‌داین شمال (بازماندگان اربابان آرنور)

دونه‌داین شمال (بازماندگان اربابان آرنور)

باقی‌ماندگان تبعیدیان نومه‌نور در سرزمین‌های شمالی سرزمین میانه. ایشان، قلمروهایی قدرتمند بر پا ساختند که تا دوره‌ی سوم پا بر جا ماند. ولی یک هزاره پیش از جنگ حلقه، تبدیل به مردمی آواره شده بودند. رهبر آن‌ها، عنوان «فرمانده» را داشت و از تبار شاه باستانی، ایزیلدور بود.

نکته:

۱-شهرهای مذکور در زمان آرنور و پادشاهی‌های پس از وی، در اوج تمدن شمال مسکونی بودند. در پایان دوره‌ی سوم، تمامی این اماکن رو به ویرانی نهاده بودند و آن زمان هیچ نشانی از سکونت دائمی دونه‌داین در شمال به چشم نمی‌خورد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...