خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دونادان (عنوان نومه‌نوری‌ها و اعقاب ایشان)

دونادان (عنوان نومه‌نوری‌ها و اعقاب ایشان)

شکل مفرد دونه‌داین به معنی «مرد غربی». عنوان که در ریوندل به آراگورن داده بودند.

درباره اله سار