خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - رود خشک (راه ورودی به قلمرو تورگون)

رود خشک (راه ورودی به قلمرو تورگون)

نامی که به بستر خشکی می‌گفتند که زمانی ریزابه‌ی رود سیریون در کوهستان محیط بود. در انتهای شمالی آبکند آن، ورودی شهر پنهانی گوندولین قرار داشت.

درباره اله سار