خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دروگو (کسانی که انسان‌های معمولی «ووزه» می‌خواندند)

دروگو (کسانی که انسان‌های معمولی «ووزه» می‌خواندند)

مردمانی غریب و اسرارآمیز از تبار انسان‌ها که گاهی «ووزه» خوانده می‌شدند. دروگو نامی بود که ایشان به خود داده بودند و منبع نهایی نامشان، دروئداین بود.

درباره اله سار