خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - درو اداین بله‌ریاند (ووزه‌های باستانی دوره‌ی اول)

درو اداین بله‌ریاند (ووزه‌های باستانی دوره‌ی اول)

آن دسته از درو اداین که به عنوان متحد اداین در دوره‌ی اول، در بله‌ریاند زندگی کردند و جنگیدند. آن دسته از ایشان که جان به در بردند نیز، مانند اداین، در پایان دوره‌ی نخست به نومه‌نور رفتند.

درباره اله سار