خانه - درام‌بورلگ (تبر عظیم تور)

درام‌بورلگ (تبر عظیم تور)

می‌گفتند که تور، پدر ائارندیل، تبر عظیمی را به شمشیر ترجیح می‌داد و تبرش را تبر درام‌بورلگ می‌خواند. که در زبان گوندولینی به معنای تیز-کوبه است.

درباره اله سار