خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دور کاران‌تیر (سرزمین‌های وسیع کاران‌تیر تاریک)

دور کاران‌تیر (سرزمین‌های وسیع کاران‌تیر تاریک)

نامی متأخر برای سرزمین‌های شرق رود گلیون و شمال آسکار. در اصل آن را تارگلیون می‌خواندند، به معنی سرزمین آن سوی گلیون. چهارمین پسر فیانور، یعنی کاران‌تیر و مردم وی در آن سرزمین می‌زیستند و به همین سبب، این منطقه را دور کاران‌تیر، سرزمین کاران‌تیر‌ی خوانند.

نکته:

زمانی، گروهی از انسان‌ها نیز در مناطق جنوبی دور کاران‌تیر زندگی می‌کردند. هالادین، مردمانی که هالت به غرب هدایتشان کرده بود و در نهایت در جنگل بره‌تیل سکنا گزیدند.