خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دروازه شب (دروازه‌ی خلأ بی زمان)

دروازه شب (دروازه‌ی خلأ بی زمان)

دروازه‌ای تحت نگهبانی، در منتهی الیهه غرب دنیا که از طریق آن، پس از شکست مورگوت در جنگ خشم، وی را انداختند. خاستگاه آن مشخص نیست. مطابق با برخی اخبار، والار آن را به شکل گذرگاهی برای خورشید ساختند تا از طریق آن بتواند، در شرق، از دروازه‌های صبح به دنیا بازگردد. مطابق برخی دیگر اما آن را مخصوصاً به شکل گذرگاهی برای اخراج مورگوت ساختند. در شب، تحت نگهبانی ائارندیل بود و بر کشتی درخشانش، وینگیلوت، سیلماریل خود را به اوج می برد.

درباره اله سار