خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دول باران (آخرین تپه‌ی جنوبی کوهستان مه‌آلود)

دول باران (آخرین تپه‌ی جنوبی کوهستان مه‌آلود)

تپه‌ای در سرزمین روهان که آخرین پاسگاه مرزی، در رشته‌ی شمالی کوهستان مه‌آلود است. همین‌جا بود که پره‌گرین توک به درون پلان‌تیر اورتانگ نگریست.

درباره اله سار