خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیم‌ریل دیل (دره‌ی ناندوهیریون)

دیم‌ریل دیل (دره‌ی ناندوهیریون)

نامی که در زبان مشترک به دره‌ی شرق خزد دوم داده و الف‌ها آن را ناندوهیریون می‌خواندند و دورف‌ها ازانول‌بیزار.

درباره اله سار