خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید اوسه مدتی در خدمت موگورت و علیه والار به پریشانی دریا و ویرانی زمین می‌پرداخت؟

تا اوئی‌نن (همسرش) به خواهش آئوله مانع وی شد!

درباره الوه