خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - U - اوئی‌نن (بانوی دریاها)

اوئی‌نن (بانوی دریاها)

همسر اوسه، مایایی که بانوی دریاها خوانده می‌شد. می‌گفتند که گیسوانش بر سطح آب تمام اقیانوس‌های دنیا گسترده است.

درباره اله سار