خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید «ائومر» و «ائووین» با «بورومیر» و «فارامیر» به واسطه امیر ایمراهیل خویشاوند یکدیگر هستند؟

مورون اهل لوسارناخ، مادر تئودن و مادربزرگ ائومر و ائووین، از نسل امیران دول آمروت و اقوام امیر ایمراهیل بود و همچنین دنه‌تور با فین‌دویلاس خواهر امیر ایمراهیل ازدواج کرده بود.

گفته می‌شود پسر ائومر و لوتیریل (دختر امیر ایمراهیل) بسیار شبیه به پدربزرگش (ایمراهیل) بوده است.

درباره الوه