خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فیندویلاس از دول آمروت

فیندویلاس از دول آمروت

بانوی گوندور که با دنه‌تور دوم کارگزار گوندور ازدواج کرد و برای او دو پسر آورد: بورومیر و فارامیر. او خواهر امیر ایمراهیل و دختر آدراهیل بود.

درباره اله سار