خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیاموند از لانگ کلیو (همسر تاین پره‌گرین اول)

دیاموند از لانگ کلیو (همسر تاین پره‌گرین اول)

همسر تاین پره‌گرین توک اول و مادر فارامیر توک اول.

نکته:

۱-نسب نسبت داشتن دیاموند با  توک‌های شمالی تلویحاً (اما نه به طور قطعی) به این معناست که میان خاندان اصلی وی لانگ کلیو، و آن خانواده پیوند نزدیکی برقرار بوده است

درباره اله سار