خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - برهوت اسماگ (قلمروی خشک اژدهای اره‌بور)

برهوت اسماگ (قلمروی خشک اژدهای اره‌بور)

منطقه‌ای بدون گیاه و سیاه که گرد تنها کوه قرار داشت و اسماگ اژدها، پس از گرفتن شهر دورفی در آن محل ایجاد کرده بود. اسماگ آتش و ویرانی را گرد کوه پراکند و هیچ موجود زنده‌ای در برهوت او رشد نمی‌کرد. پس از کشته شدن اسماگ، اره‌بور بهبود یافت و دورف‌ها و انسان‌ها برای ساختن برهوت همراه هم کوشیدند. در زمان جنگ حلقه، هشت دهه پس از شکست اسماگ، دیگر برهوت وجود نداشت و شهر دیل به طور کامل از نو ساخته شده بود.

درباره اله سار