خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - درن‌هلم (نام ائوین میان سواران روهان)

درن‌هلم (نام ائوین میان سواران روهان)

نام مستعاری که ائوین وقتی فرمان عمویش، تئودن را زیر پا گذاشت و به نبرد پله‌نور تاخت استفاده می‌کرد.

درباره اله سار