خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - ده‌آگول (اولین یابنده‌ی حلقه‌ی یگانه که عمری کوتاه داشت)

ده‌آگول (اولین یابنده‌ی حلقه‌ی یگانه که عمری کوتاه داشت)

موجودی هابیت‌مانند از نژاد اسمه‌گول (گالوم) که وقتی ماهی می‌گرفت در بستر رود آندویین حلقه‌ی یگانه را یافت. دوستش، اسمه‌گول او را به قتل رساند و حلقه را دزدید.

درباره اله سار