خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - باتلاق‌های مردگان (سرزمین‌های باتلاقی کنار دشت نبرد که در تسخیر ارواح بود)

باتلاق‌های مردگان (سرزمین‌های باتلاقی کنار دشت نبرد که در تسخیر ارواح بود)

باتلاق‌های متعفنی که بین امین موییل و گذرهای شمالی موردور قرار داشت و در پایان دوره‌ی دوم، محل رخداد مرگ‌های بسیار در جریان جنگ آخرین اتحاد بود و سه هزار سال بعد، در پایان دوره‌ی سوم، می‌گفتند که در تسخیر ارواح است.

درباره اله سار