آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - سرزمین تاریک (نام قلمرو سائورون در موردور)

سرزمین تاریک (نام قلمرو سائورون در موردور)

نامی که هر از گاه برای اشاره به سرزمین سنگربندی‌شده‌ی سارومان، موردور به کار می‌رفت. در واقع، «سرزمین تاریک» تعبیری احتمالی از نام موردور است. گرچه بدیل آن «سرزمین سیاه» به کرات مورد استفاده بود.

حداقل در یکی از نقشه‌های ابتدایی آردا، قاره‌ی جنوبی بزرگی با عنوان «سرزمین تاریک» دیده می‌شود. قاعدتاً منطقه‌ی مذکور نمی‌بایست مورد اشاره قرار می‌گرفت و به سرزمین سیاهی که در ارباب حلقه‌ها بدان اشاره می‌شود مربوط نیست.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...