خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - الف‌های تاریک (الف‌های که هرگز دو درخت را ندیدند)

الف‌های تاریک (الف‌های که هرگز دو درخت را ندیدند)

موریکوئندی، الف‌هایی که از فراخوان والار به سمت والینور سر باز زدند یا در مسیر سفر عظیم جا ماندند و هرگز نور دو درخت را ندیدند.

نکته:

۱-شاه سینداری، الو تینگول، در شمار الف‌های تاریک نیامده است. او به والینور سفر کرده و نور دو درخت را دیده بود اگرچه بازگشت و در سرزمین میانه اقامت گزید.

درباره اله سار