خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دمرود (سربازی از تکاوران فارامیر)

دمرود (سربازی از تکاوران فارامیر)

تکاوری از ایتیلین، همراه مابلوگ و نگهبان مورد اعتماد فارامیر.

درباره اله سار