خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کورونیر (شکل الفی نام سارومان)

کورونیر (شکل الفی نام سارومان)

مرد مهارت؛ نام الفی جادوگری که انسان ها سارومان می خواندند.

درباره 3DMahdi