خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - دزدان دریایی اومبار (دزدان دریایی اهل سرزمین های جنوبی گوندور)

دزدان دریایی اومبار (دزدان دریایی اهل سرزمین های جنوبی گوندور)

مردمان اومبار که بخش اعظم آن ها از نسل کاستامیر غاصب و پیروان او بودند و اگر چه اصالتی گوندوری داشتند اما به خصومت طولانی خود با سرزمین اجدادیشان ادامه می دادند.

درباره اله سار