خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - نوشیدنی میوه ای ایملادریس (نامی برای میراوور)

نوشیدنی میوه ای ایملادریس (نامی برای میراوور)

نوشیدنی میوه ای صفا بخشی که توسط الف های ایملادریس ساخته می شد وبه آن میراوور می گفتند. یک قمقمه از این نوشیدنی ارزشمند به گندالف داده شد تا از آن برای احیای توان همراهان حلقه در طول سفر جنوب استفاده کند؛ اما به نظر می رسد که این ظرف در سقوط گندالف از پل خزد – دوم گم شد.

درباره اله سار